Letecký pohled na obec Dobelice

Začátkem roku 2020 podala obec Dobelice prostřednictvím IROPu- 1.výzvy MAS Živé pomezí Krumlovsko - Jevišovicko, z.s. Žádost o podporu v rámci výzvy Bezpečnost a udržitelná doprava, pod registračním číslem projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0013585. Žádost se týkala akce Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Dobelice-stavby chodníků v obci, které zde doposud chyběly. Na základě věcného hodnocení projektů uskutečněného v 6/2020 se obec v rámci této výzvy stala úspěšným žadatelem o podporu ve výši 1,9 mil. Kč. Po té, v říjnu r. 2020 byla poskytovatelem dotace vydána Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Na přelomu 4-5/2020 obec zahájila přípravu a následnou realizaci výběrového řízení na dodavatele veřejné zakázky s názvem: „Vybudování chodníků a dešťové kanalizace v obci Dobelice“ s předpokládanou hodnotou veřejné zakázky 5.221.176,-Kč bez DPH, jejíž součástí byla také stavba dešťové kanalizace pod chodníky. Osloveny byly dle pravidel celkem 4 firmy. Vítězným dodavatelem zakázky se stala po výběru komisí, s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH, firma OSP spol. s.r.o., Okružní 394, 672 01, Moravský Krumlov. Po té došlo s tímto dodavatelem k uzavření smlouvy o dílo v celkové výši 6.235.045,11 Kč vč. DPH; 5.152.929,84 Kč bez DPH. Dílčí hodnota stavby chodníků činila 2.235.557,43Kč vč. DPH; 1.847.568,12Kč bez DPH. Stavba byla dokončena a předána obci ke dni 29.12.2020. Přislíbenou dotaci na akci ve výši 1,9mil. Kč obec obdrží v r. 2021 po předložení všech potřebných dokumentů.

 

INFORMACE pro občany
z DSO Rybníky a Dobelice - ČOV a tlaková kanalizace:
Stočné pro rok 2021 nově činí 1.825,- Kč za osobu a rok
Stočné je splatné nejpozději do 31.12.2021.
Stočné je možno uhradit hotově v kanceláři Obecního úřadu Rybníky nebo na účet č. 1584276389/0800.

V místní prodejně je ode dne 12.1.2021 do soboty 23. ledna 2021 umístěna pokladnička. Zde mohou občané vložit finanční příspěvek a vzít si jako poděkování za finanční dar kapesní kalendář a letáček, které jsou umístěné vedle pokladničky.
Další pokladnička pro dárce je umístěna v kanceláři Obecního úřadu, a to až do pátku 22. ledna 2021.