podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

1. NÁZEV Obec Dobelice

2. DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ Postavení a působnost obce upravuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Na základě tohoto zákona vykonává obec samostatnou i přenesenou působnost. Obec je spravována zastupitelstvem obce, dalšími orgány obce jsou rada obce, starosta, obecní úřad, zvláštní orgány. Obec Dobelice má vlastní majetek, vlastní příjmy a hospodaří podle vlastního rozpočtu. V právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Své záležitosti spravuje samostatně a při výkonu této samostatné působnosti se řídí zákonem a jinými právními předpisy vydanými na základě zákona. V oblasti samostatné působnosti plní úkoly, které jí uložilo zastupitelstvo obce nebo rada obce, pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti. V oblasti přenesené působnosti vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákonem.

3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

4. KONTAKTNÍ SPOJENÍ

4.1 Adresa: Dobelice 77, 67201 Moravský Krumlov

4.2 Adresa úřadu: Obecní úřad Dobelice, Dobelice 77, 67201 Moravský Krumlov

4.3 Úřední hodiny Úřední hodiny

4.4 Telefonní čísla 515 323 165

4.5 Internetové stránky: http://www.dobelice.cz

4.6 Adresa e-podatelny: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

4.7 Elektronické adresy: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

4.8 Datová schránka ID: s9va8fy

5. PLATBY

5.1 Bankovní spojení: 12129741 / 0100 KB Moravský Krumlov

5.2 Hotově v budově obecního úřadu, Dobelice 77

6. IČ: 00600288

7. DIČ: Nejsme plátci DPH

8.DOKUMENTY

8.1 Hlavní dokumenty - Úřední deska Na elektronické úřední desce je zveřejňován obsah úřední desky podle § 26 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. Obsah má informativní charakter. Úřední deska je umístěna na budově obecního úřadu. Veškeré dokumenty, které podléhají zveřejnění ze zákona, musí být zveřejněny jak na fyzické, tak na elektronické úřední desce.

8.2 Rozpočet

9. ŽÁDOSTI O INFORMACE Žádosti o poskytnutí informace dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, lze podat: ústně: na podatelně nebo v příslušné kanceláři úřadu telefonicky: 515 323 065 písemně na adresu obecního úřadu: Dobelice 77, 67201 Moravský Krumlov elektronickým podáním: e-mailem Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Písemné žádosti zaslané elektronickou poštou musí obsahovat elektronický podpis. Bez tohoto podpisu nebude žádost posuzována podle zákona č. 106/1999 Sb.

10. PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ A DALŠÍCH PODÁNÍ Stížnosti, podněty a petice se u obecního úřadu podávají písemně poštou nebo na podatelně obecního úřadu. Stížnosti jsou vyřizovány dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. Petice jsou vyřizovány podle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, v platném znění.

11. OPRAVNÉ PROSTŘEDKY

• Odvolání je opravným prostředkem proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení vedeném podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. Odvolání je opravným prostředkem též proti rozhodnutí Obecního úřadu Dobelice nebo jeho orgánů, jako povinného subjektu, o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Odvolání lze podat teprve poté, co bylo rozhodnutí vydáno.

• Dále může být podána stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace za zákonem stanovených podmínek. Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam. Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne stanoveného v § 16a zákona o svobodném přístupu k informacím. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán - Krajský úřad.

• Opravným prostředkem proti příkazu je odpor. Příkazní řízení je zvláštní (zjednodušenou) formou správního řízení, a příkaz vydávaný v příkazním řízení je zvláštním typem správního rozhodnutí. Proti příkazu vydaném ve správním řízení, může ten, jemuž se povinnost ukládá, podat odpor ve lhůtě 8 dnů ode dne oznámení příkazu. V případě řízení o přestupku platí, že obviněný z přestupku může proti příkazu podat do 15 dnů ode dne jeho doručení odpor správnímu orgánu, který příkaz vydal. • Ve vydaných rozhodnutích je vždy uvedeno poučení. V poučení se uvede, zda je možné proti rozhodnutí podat odvolání (odpor), v jaké lhůtě je možno tak učinit, od kterého dne se tato lhůta počítá, který správní orgán o odvolání (odporu) rozhoduje. Odvolání a odpor lze podat u obecního úřadu.

• Odvolání (odpor) lze učinit písemně nebo ústně do protokolu nebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem podle zvláštních předpisů (zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), v platném znění). Ten, kdo činí podání v elektronické podobě, uvede současně poskytovatele certifikačních služeb, který jeho certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo certifikát připojí k podání.

12. FORMULÁŘE

V současné době nejsou k dispozici žádné formuláře.

13. NÁVODY NA ŘEŠENÍ NEJRŮZNĚJŠÍCH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ

Návod najdete na následujícím odkaze: http://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/

14. PŘEDPISY

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

http://portal.gov.cz/app/zakony/

14.2 Obecní vyhlášky

Obecní vyhlášky

15. ÚHRADY ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Obec Dobelice nemá vydaný žádný sazebník úhrad za poskytování informací.

16. VZORY LICENČNÍCH SMLUV

Vzor licenční smlouvy (odkaz se připravuje)

17. VÝHRADNÍ LICENCE

Obec Dobelice v této době nemá uzavřenou žádnou smlouvu o poskytnutí výhradní licence. 

18. VÝROČNÍ ZPRÁVY PODLE ZÁKONA Č.106/1999 SB.

Výroční zprávy

19. POSKYTOVANÉ INFORMACE PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB.

20. OPRÁVNĚNÉ ÚŘEDNÍ OSOBY